Sử Dụng POS Quản Lý Nhà Hàng

Giao diện chính của POS

- Giao diện bàn:

+ Bàn trống : thêm,sửa, xóa thông tin bàn và lập hóa đơn mới trên bàn trống.
+ Bàn đang có khách : tách hóa đơn, chuyển bàn,ghép bàn, hủy hóa đơn.

- Giao diện thực đơn:

+ thêm , sửa ,xóa thông tin nhóm thực đơn bên phải màn hình.
+ thêm món ăn vào nhóm thực đơn, sửa , xóa, chọn món ăn cho hóa đơn bàn ăn

- Giao diện hóa đơn bàn ăn:

+ Thêm , xóa món ăn trong hóa đơn bàn ăn
+ Tính tiền tổng chi phí ( VAT, phí phục vụ, chi phí phát sinh)

Giao diện chính tổng quan POSGiao diện thực đơn bên phải màn hình (Nhóm thực đơn, sắp xếp theo treeview)Giao diện bên trái màn hình thao tác trên bàn ( Thêm sửa xóa thông tin bàn ăn, thao tác tách, hủy , ghép hóa đơn)Giao diện hóa đơn bàn ăn của khách hàng sau khi thanh toán hóa đơn


Giao diện phân quyền và quản lý nhóm người dùng


Trong phân quyền chức năng người dùng

- Quản lý nhóm người dùng (thêm sửa xóa nhóm)
- Quản lý tài khoản người dùng ( thêm sửa xóa tài khoản người dùng) và gán nhóm cho tài khoản đó.
- Quản lý tài nguyền : Liệt kê tất cả các tài nguyên để có thể phân quyền sử dụng.
- Quản lý chức năng (thêm sửa xóa chức năng) gán tài nguyên cho chức năng
- Quản lý phân quyền : Gán quyền cho nhóm người dùng

 Quản lý chức năng do người quản trị tự định nghĩaThêm người dùng vào nhóm người dùngThêm các tài nguyên mà chức năng được quyền thao tác trên các chức năng Quản lý người dùng(thêm,sửa , xóa )Quản lý tài khoản người dùng


Phân quyền chức năng ( Cho phép các nhóm thao tác trên các chức năng được gán)


 

POS - Quản lý nhà hàng backend

1. Nguyên liệu đầu vào

-  Cho phép nhập danh sách nguyên liệu đầu vào theo lô
- Mã có thể tự sinh hoặc nhập tay.

 
2. Hóa đơn nhập

a. Danh sách hóa đơn.
- Cho phép tìm kiếm lọc trong danh sách các hóa đơn theo ngày tháng, theo kho, hình thức thanh toán, khách hang, kiểu hóa đơn 


b. Chi tiết nhập hóa đơn
- Cho phép nhập mới hóa đơn, cập nhật hóa đơn chọn các hình thức thanh toán, tiền tệ, ngày hẹn trả, kiểu hóa đơn, nhân viên bán hang và giao hang. Mã hóa đơn tự sinh

 

- Cho phép thêm mới nguyên liệu món ăn vào hóa đơn, tính giá trị tổng của hóa đơn, hoa hồng , vat với hóa đơn

 

3. Chi phí

- Cập nhật thông tin danh sách các loại chi phí mà có thể phát sinh 

 

4. nhóm chi phí

-  Hiển thị dạng cây danh mục các nhóm chi phí, cho phép cập nhật


5. Loại chi phí.

-  Hiển thị dạng cây danh mục các loại chi phí, cho phép cập nhật

 

6. Hóa đơn chi phí

- Xuất hóa đơn cho các loại chi phí khác nhau, chọn chi phí từ danh sách chi phí và thiết lập trạng thái cho chi phí đó
- Hóa đơn chi phí hiển thị thong tin số tiền của chi phí, chi cho ai về việc gì, ai là người chi và mục đích chi để làm gì

Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
19 khách & 0 thành viên trực tuyến